VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC / A GYEREKEK ÓVODAI BEÍRATÁSÁRÓL

Vrtec enkrat letno do 15. aprila objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki se bodo vključili v vrtec v obdobju od 1. septembra do 31. decembra tekočega leta, med šolskim letom pa po potrebi ob oblikovanju novih oddelkov.
Az óvoda évente egyszer, április 15-ig közzéteszi a következő tanévre, a folyó év szeptember 1-e és december 31-e között beiratkozó gyerekekre vonatkozó beiratkozási felhívást, a tanév idejében pedig a beiratkozás igény szerint, új tagozatok létrehozásával történik.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Amennyiben a szülők nem érvényesíték a munkahelyi teljes távollétet jelentő szülői szabadságot, az óvodába a legalább 11 hónapos korú gyerek vehető fel.

Starši oziroma skrbniki vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
A szülők, illetve a gyámok, a gyerekeket az óvodába az óvoda által kijelölt formanyomtatvány benyújtásával íratják be.

Starši ali skrbniki z vrtcem podpišejo pogodbo, s katero se določijo medsebojne obveznosti in pravice. V primeru, da pogodbe ne podpišejo, se šteje, da so vlogo o vpisu umaknili.
Mielőtt a gyermek elkezdene óvodába járni a szülők az óvodával szerződést kötnek, amelyben rögzítik mindkét fél kötelezettségeit és jogait. Amennyiben a szülők nem írják alá a szerződést, ez úgy értelmezendő, hogy visszaléptek beíratási szándékuktól.

Pred vključitvijo otroka v vrtec starši ali skrbniki z otrokom pri njegovem izbranem pediatru opravijo zdravniški pregled.
Az óvodai felvétel során a szülők kötelesek felmutatni a gyermek egészségügyi állapotáról szóló gyermekorvosi igazolást.

Za vsakega posameznega otroka se starši ali skrbniki z njegovima vzgojiteljicama dogovorijo o času in načinu uvajanja otroka v vrtec.
Az óvónő és a szülők minden gyermek esetében kidolgozzák az óvodai beiktatás individuális tervét.
Z vsemi vprašanji glede vpisa otoka v vrtec se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice, Edit Varga in sicer preko telefona 02 578 10 31, preko elektronske pošte vrtec.dobrovnik@gmail.com ali osebno po predhodnem dogovoru.
Az óvodai beíratással és óvodakezdéssel kapcsolatos esetleges kérdéseket vagy további információért forduljanak Varga Edit igazgatóhelyetteshez, az 02 578 10 31-es telefonszámon, a vrtec.dobrovnik@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen, előzetes egyeztetés alapján.

Več o postopku vpisa otrok v vrtec in drugih pravilih poslovanja vrtca najdete tukaj:
Bővebben a gyermek óvodai beíratásáról és az óvoda működésének egyéb szabályairól a következő linken található:

VPIS/BEÍRATÁS